Sêri và năm sản xuất của các Nhà sản xuất : TOYO, YAMAHA, KAWAI